The Prague Sonata

From the critically acclaimed author Bradford Morrow, a literary quest novel that travels from Nazi occupied Prague to turn of the millennium New York as a young musicologist seeks to solve the mystery behind an eighteenth century sonata manuscript Music and war, war and music these are the twin mo

Hana

T et rom n sp n esk autorky Existuje li n co, co prov uje opravdovost lidsk ho ivota, pak je to utrpen A existuje li n co, co ivot znehodnocuje, pak je to utrpen , kter lov k p sob jin m Jen e co kdy je p esto nevinen Co kdy je to v echno jen shoda okolnost a lov k je pouze bezm

Prague Spring

New York Times bestselling author of The Glass Room Simon Mawer returns to Czechoslovakia, this time during the turbulent 1960s, with a suspenseful story that mixes sex, politics, and betrayal In the summer of 1968 a year of love and hate, of Prague Spring and Cold War winter Oxford students Jam

Rekonstrukce

P e t je t neznamen t Narodila jsem se, kdy mi bylo dev t let, deset m s c a sedm dn , za n sv vypr v n Eli ka, hrdinka rom nu Rekonstrukce Eli ka nyn p eb v v tich m dom sv zap kl tety a jej ivot nikoho nezaj m Nebo to tak alespo vypad , soud podle opatrn ch reakc v ech o

Jezero

P b h ze sou asnosti star jako lidstvo samo Ryb sk vesnice n kde na konci sv ta Jezero, kter vysych a zlov stn obna uje b ehy Mu i maj vodku, eny starosti a d ti si kr bou ekz my Co m Nami Nami nem nic, jen b bu s tlust ma rukama Nami nem nic, jen ivot p ed sebou prvn l sku, o

Nejlepší víkend

Na Silvestra si Andrea, Jirka, D a, Bert, Mark ta a Pavel dej z sadn novoro n p edsevzet dn z nich ale nikomu ne ekne, jak je to jeho Doufaj , e se jim to b hem nov ho roku poda , mohlo by, proto e asu na to budou m t dost Krom rann ch a ve ern ch hodin pracovn ch dn maj k dispozic

Houbařka

Co v echno se d naj t v lese Mlad S ra ije ve star chalup na umav a iv se sb rem hub Ka d r no si obuje letit pohorky, popadne ko k s ut rkou, v kapse pohlad ostr no k a vyraz U sedm let chod po stejn trase, sedm let od jara do podzimu sb r houby na t ch m stech a prod v je

Tiché roky

Rom n od autorky bestselleru Hana Kolik toho v me o sv ch nejbli ch Bohdana je uzav en d vka ij c jen s mrzoutsk m otcem a dobrosrde nou, le poddajnou B lou Tr p ji nap t v dom a tajemstv , kter j nep est v vrtat hlavou Pro ji t ce nemocn babi ka p i posledn n v t v v l ebn os

Bábovky

Dvan ct en, dvan ct osud propojen ch v jednom rom nu Napadlo v s n kdy, co e milenka enat ho mu e a jak je ve skute nosti ta p ern man elka, o kter j on vypr v Nebo pro m sestra man elky tak patn vztah se svoj dcerou Jak se vlastn c t ta patn ctilet holka, na kterou si rodi e

Der Trick

Sweeping between Prague during World War II and modern day Los Angeles, this deeply moving debut follows a young Jewish man in 1934 who falls in love and joins the circus as the country descends into war Decades later, a young boy seeks out the now cynical, elderly magician in the hopes that his sp